Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Zwrot kosztów za przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowisko pracy (stosownie do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności), nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

  1. Koszty poniesione przez Pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonego lub istniejącego miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności:
    1. zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie stanowiska pracy (czyli np. zakup dostosowanego sprzętu),
    2. wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy (czyli np. wykonanie specjalistycznego sprzętu, maszyny lub innego urządzenia)
    3. koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość zakupionych w tym celu materiałów i wykonanych robót pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub prac budowlanych, które zostałyby zakupione i wykonane przy adaptacji pomieszczeń dla osób pełnosprawnych.
  2. kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. Ich wartość pomniejsza się o wartość takich samych urządzeń, które zakupione były dla osoby pełnosprawnej.
  3. koszty zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego pracownika na stanowisku pracy
  4. Ponadto rozporządzenie przewiduje zwrot kosztów związanych z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Kwota zwrotu tych kosztów nie może przekroczyć 15 proc. kosztów przystosowania stanowiska pracy.

Pracodawca ubiegający się o zwrot przedmiotowych kosztów składa wniosek do starosty właściwego co do miejsca zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe warunki zwrotu przedmiotowych kosztów określi umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a starostą.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Andrzej Wieja 2012-02-08 14:56
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl