Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

STAŻ

UWAGA STAŻYSTO !!!

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia emidemicznego i licznymi zapytaniami z Państwa strony dotyczacymi realizacji stażu informujemy, że:
1. W instytucjach/firmach, których działalność została ograniczona lub zawieszona stażysta powinien dostosować się do wprowadzonych przez Pracodawcę zmian.

 • jeśli Pracodawca czasowo zamknął firmę/instytucję, a Ty jesteś gotowy do świadczenia stażu zachowujesz prawo do stypendium;
 • jeśli Pracodawca ogrniczył czas pracy, Ciebie to ograniczenie również dotyczy
  z zachowaniem prawa do pełnego stypendium;

2. Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka do ukończenia 8 roku życia uczęszczającego do placówki oświatowej, która została zamknięta złóż do pracodawcy oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem (do pobrania na dole strony), które należy dołączyć do listy obecności za dany miesiąc.
- zachowasz prawo do pełnego stypendium przez okres 14 dni.

Dodatkowe informacje:
Staże
 - 77 482 70 41 - 43 wew. 121

 Listy obecności (wypełnione i podpisane przez pracodawcę) za miesiąc kwiecień należy zeskanować i przesłać na adres m.andruszkiewicz@pup-kkozle.pl - jednocześnie prosimy aby oryginał został przesłany pocztą lub dotarczony do skrzynki podawczej!!!

UWAGA !!!
Jeśli stażysta korzystał z opieki nad zdrowym dzieckiem, do listy obecności należy dołączyć ww. oświadczenie

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu (skan wypełnionego wniosku proszę przesłać na adres opke@praca.gov.pl)
W roku 2020 wszystkie
umowy stażowe będą zawierane na okres
6 miesięcy
minimalna deklaracja zatrudnienia po stażu - 3 miesiące (pełne 90 dni)
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracyCo to jest staż dla bezrobotnych ?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, za zgodą bezrobotnego lub na jego wniosek.

Dlaczego warto odbyć staż ?

Odbycie stażu przyniesie Ci wiele korzyści poczynając już od procesu rekrutacyjnego. Udoskonalisz swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ). Ubiegając się o możliwość odbywania stażu nabierzesz doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Kiedy dostaniesz się już na staż będziesz miał okazję do wykorzystania nabytej w szkole i na studiach wiedzy w praktyce. Nabędziesz nowych umiejętności praktycznych. Twoja wiedza, umiejętności, kreatywność, jakość i rzetelność wykonywanych zadań na stanowisku będą miały znaczenie dla przyszłego pracodawcy przy podejmowaniu przez niego decyzji o przyjęciu Ciebie do pracy. Pozytywna opinia z przebiegu stażu ułatwi Ci wykazanie doświadczenia zawodowego podczas kolejnych rozmów kwalifikacyjnych. Chociaż najważniejszym dla Ciebie powodem ubiegania się o staż powinno być zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, to nie bez znaczenia jest również fakt otrzymywania przez cały okres stażu stypendium.

Kto może otrzymać skierowanie do odbycia stażu ?

Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , w tym w pierwszej kolejności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:,

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby do 30 roku życia,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne ( zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy ),
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Wysokość stypendium stażowego: 1033,70zł brutto

UWAGA !!!
Pracodawca może wskazać we wniosku imię i nazwisko kandydata na staż !

Ogólne zasady:

 • staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie,
 • skierowanie bezrobotnego na staż poprzedzone jest kwalifikacją wstępną dokonaną przez pośrednika pracy i akceptacją kandydata ze strony pracodawcy,
 • pracodawca przyjmując bezrobotnego na staż otrzymuje świadczenie pracy, nie ponosząc kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez stażystę pracę,
 • staże trwają od 3 do 12 miesięcy,
 • bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
 • za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje,
 • pracodawca zobowiązany jest do udzielenia bezrobotnemu odbywającemu staż, na jego wniosek 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium,
 • nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta, natomiast Organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
 • pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
 • bezrobotny otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu wydawane na podstawie opini i sprawozdania z przebiegu stażu

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, Poz. 1160 z 2009r.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizującego (Dz. U. z 2014r. poz. 1189)

Szczegołowych informacji udzielają:

Magdalena Kosiewicz
Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń

telefon: 77 4827041 wew. 146
pokój: I piętro, pokój nr 12
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 10 ]
1. regulamin i kryteria stażu 2020 1. regulamin i kryteria stażu 2020 20-01-08 13:11 304.72KB pobierz
2. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2020 2. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2020 20-01-08 13:11 65.6KB pobierz
3. informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 3. informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 20-01-14 15:28 50.91KB pobierz
druk listy obecności FP i PFRON 2020 druk listy obecności FP i PFRON 2020 20-01-08 13:12 140.76KB pobierz
druk listy obecności POWER 2020 druk listy obecności POWER 2020 20-01-08 13:12 140.14KB pobierz
druk listy obecności RPO WO 2020 druk listy obecności RPO WO 2020 20-01-08 13:12 138.36KB pobierz
opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2020 opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2020 20-01-08 13:04 63.11KB pobierz
opinia i sprawozdanie POWER 2020 opinia i sprawozdanie POWER 2020 20-01-08 13:03 563.03KB pobierz
opinia i sprawozdanie RPO WO 2020 opinia i sprawozdanie RPO WO 2020 20-01-08 13:04 79.46KB pobierz
OŚWIADCZENIE sprawowanie opieki nad dzieckiem do 8 lat - załącznik do listy obecności OŚWIADCZENIE sprawowanie opieki nad dzieckiem do 8 lat - załącznik do listy obecności 20-03-20 12:23 13.82KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-02 11:33
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl