Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

DOTACJA - Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu planuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej luty/marzec 2022

wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Urzędu w godzinach jego funkcjonowania (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotacja")


Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 482 70 41 w. 149 lub pod adresem email:


Kto może ubiegać się o dotację ?

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Kędzierzynie-Koźlu, która spełnia m. in. następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków  Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjecie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997- Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.
 • zobowiązuje się nie podejmować zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia:  26 000,00 zł

UWAGA !!!
Bezrobotny zainteresowany przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej składa wniosek wraz z załącznikami, który można pobrać ze strony internetowej. (dokumenty nr 1,2 i 3)

Kryteria oceny wniosku:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia
 2. Analiza finansowa
 3. Kwalifikacje wnioskodawcy
 4. Przynależność do grupy priorytetowej, czyli osoby do 30 lub po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, mieszkające na terenie wiejskim, posiadające stopień niepełnosprawności lub samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia.
 

Ogólne zasady przyznania i rozliczenia środków na podjęcie działalności gospodarczej:

1) ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski o przyznanie dofinansowania rozpatrywne są w terminie do 30 dni od ich wpływu, w szczególnych przypadkach rozpatrzenie wniosku może być wstrzymane do czasu uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania wstępnej kontroli w miejscu planowanej działalności gospodarczej.

2) PRZEDSTAWIENIE ZABEZPIECZENIA ZWROTU OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA następuje przed podpisaniem umowy poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w wysokości minimum 150% przyznanego dofinansowania
 • przedstawienie dokumentów potwierdzającyh dochody poręczyciela (dochód minimalny 150% kwoty brutto najniższego wynagrodzenia) lub dwóch poręczycieli (dochód minimalny każdego z poręczycieli to najniższe wynagrodzenie brutto)

3) PODPISANIE UMOWY

Od dnia podpisania umowy PUP przelewa w terminie  do14 dni przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej na rachunek bankowy Bezrobotnego.

Bezrobotny jest zobowiązany dostarczyć potwierdzenie otrzymania w/w środków w terminie 7 dni od ich wpływu na rachunek. Z dniem następnym po dniu otrzymania środków PUP wyłącza Bezrobotnego z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu otrzymania jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

4) PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny jest zobowiązany do podjęcia działalności gospodarczej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy – jest to termin bezwarunkowy.

W celu potwierdzenia podjęcia działalności gospodarczej należy dostaczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej i zaświadczenia z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń.

5) WYDATKOWANIE JEDNORAZOWO PRZYZNANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny zobowiązany jest do wydatkowania przyznanych środków zgodnie z treścią specyfikacji wydatków zawartą w umowie w terminie od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy do 1 miesiąca od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

6) UDOKUMENTOWANIE I ROZLICZENIE WYDATKOWANIA JEDNORAZOWO PRZYZNANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny zobowiązany jest do udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 1 miesiąca od dnia podjęcia działalności gospodarczej, przedstawiając wniosek o rozliczenie oraz stosowne faktury z potwierdzeniami zapłaty na w/w lub z załączonym odrębnym dokumentem potwierdzającym zapłatę za fakturę.

7) POTWIERDZENIE WEJŚCIA W OBRÓT GOSPODARCZY

Bezrobotny zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających uzyskanie przychodu z tytułu prowadzenia działalności (np. faktury, wydruki z kasy fiskalnej, wydruki z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, itp.)

8) POTWIERDZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY

W celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, Bezrobotny jest zobowiązany w terminie do 30 dni po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, do przedstawienia kompletu dokumentów :

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia z ZUS – potwierdzające podleganie zobowiązaniom do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • dokumentacja finansowa potwierdzająca obrót gospodarczy.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 1100 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Fundusz Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej( Dz. U. z  2017, poz. 1380 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r.  poz. 162).

Szczegołowych informacji udzielają:

Katarzyna Czubek
Specjalista ds. programów pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 149
pokój: I piętro, pokój nr 15
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 5 ]
1. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 2022 1. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 2022 21-12-23 08:59 230KB pobierz
2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 20-01-17 10:17 76.59KB pobierz
3. informacja o przetwarzaniu danych - załącznik do wniosku 3. informacja o przetwarzaniu danych - załącznik do wniosku 21-12-23 09:00 51.88KB pobierz
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 21-12-23 09:01 32.5KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji 2022 Regulamin przyznawania dotacji 2022 21-12-23 08:59 279.1KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2022-01-04 09:19
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl