Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dotacje - Jednorazowo wypłacone środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

DOTACJA – jednorazowo wypłacone środki z Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie nowej, jednoosobowej działalności gospodarczej.

STAROSTA - może ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyżej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA !

W 2018 roku, ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu będzie rozpatrywał wnioski w drodze konkursów, których nabory będą ogłaszane na stronie internetowej.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

O przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Kędzierzynie-Koźlu, która spełnia m. in. następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w dzaiłaniach w ramach Programu Aktywizacja I Integracja;
 • nie korzystała z bezzwrotnych środków  Funduszu Pracy lub z innych bezzwrotnych środków publicznych na podjecie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • nie przekroczyła określonego pułapu pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku; nie złożyła wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.

CO POWINIEN ZROBIĆ BEZROBOTNY CHCĄCY OTRZYMAĆ DOTACJĘ?


KRYTERIA PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane osobom, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. Są powyżej 50 roku życia,

2. Są długotrwale bezrobotne,

3. Mieszkają na terenie wiejskim,

4. Posiadają stopień niepełnosprawności,

5. Samotnie wychowują dziecko do 18 roku życia,

6. Nie korzystały w ostatnich 3 latach z żadnej formy aktywizacji zawodowej dostępnej w pup (np. staż, szkolenie),

7. Przedstawią wniosek innowacyjny, którego realizacja może wpłynąć pozytywnie na rozwój powiatu,

8. Planują podjąć działalność gospodarczą w branży deficytowej w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim. 


1) PODPISANIE UMOWY

 Od dnia podpisania umowy PUP w terminie  do14 dni przelewa jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej na rachunek bankowy Bezrobotnego.

 Bezrobotny jest zobowiązany dostarczyć potwierdzenie otrzymania w/w środków w terminie 7 dni od ich wpływu na rachunek. Z dniem następnym po dniu otrzymania środków PUP wyłącza Bezrobotnego z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu otrzymania jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

2) PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny jest zobowiązany do podjęcia działalności gospodarczej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy – jest to termin bezwarunkowy – nie dotrzymanie tego terminu będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy.

Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających podjęcie działalności gospodarczej, t.j. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej i zaświadczenia z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń.

 

3) WYDATKOWANIE JEDNORAZOWO PRZYZNANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny zobowiązany jest do wydatkowania przyznanych środków zgodnie z treścią specyfikacji wydatków zawartą w umowie w terminie od dnia otrzymania środków na rachunek bankowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej – jest to termin bezwarunkowy – nie dotrzymanie tego terminu będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy.

 

4) UDOKUMENTOWANIE I ROZLICZENIE WYDATKOWANIA JEDNORAZOWO PRZYZNANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny zobowiązany jest do udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, przedstawiając /komplet/ stosowne faktury z potwierdzeniami zapłaty na w/w lub z załączonym odrębnym dokumentem potwierdzającym zapłatę za fakturę. Powyższy termin jest terminem bezwarunkowym – nie dotrzymanie tego terminu będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy.

 Powiatowy Urząd Pracy rozliczny przedstawione dokumenty w terminie do 30 dni od dnia złożenia ich przez Bezrobotnego w Urzędzie.

 Po rozliczeniu dokumentacja zostanie przekazana do pośrednika pracy, który w terminie 30 dni od ich otrzymania dokona wizyty monitorującej, mającej na celu kontrolę prawidłowości wykorzystania przez Bezrobotnego otrzymanych środków.

 

5) POTWIERDZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY

 W celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, Bezrobotny jest zobowiązany w terminie do 30 dni po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, do przedstawienia kompletu dokumentów :

 •  zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – potwierdzające podleganie zobowiązaniom podatkowym,
 • zaświadczenia z ZUS – potwierdzające podleganie zobowiązaniom do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • dokumentacja finansowa lub zaświadczenia potwierdzające wejście w obrót gospodarczy.
PODSTAWY PRAWNE:
 •  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej( Dz. U. z 26 kwietnia 2012, poz. 457 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod nr tel. 77 482 70 42  wew. 149
pokój nr 14

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 5 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 12-10-29 13:06 32KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - NIEZBĘDNY załącznik do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - NIEZBĘDNY załącznik do wniosku 16-06-22 12:02 76.61KB pobierz
Pismo MRPiPS.pdf Pismo MRPiPS.pdf 17-07-14 09:15 593.91KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji 2017 Regulamin przyznawania dotacji 2017 17-07-24 13:42 469.81KB pobierz
Wniosek na przyznanie dotacji Wniosek na przyznanie dotacji 18-01-03 08:55 256KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2018-01-04 15:14
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl