Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

UWAGA PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA DOTACJE

Zgodnie z art. 109e ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.) została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji II etapu programu pożyczkowego. Program pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II” będzie polegał na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu warunków dla powstania nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia, poprzez udzielania na warunkach preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenia stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych skierowanych do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws oraz www.bgk.pl.

pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – może zostać udzielona w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka na podjęcie działalności może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać udzielona bezrobotnym, poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz studentom ostatniego roku studiów, którzy:

  • w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę nie byli karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  • pozostają niezatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej;
  • nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.

Środkami przeznaczonymi na pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, pełni on również funkcję koordynatora realizacji pożyczek oraz świadczenia usług doradczych i szkoleniowych.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2015-06-11 14:10
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl