Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

UWAGA PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA REFUNDACJE

Zgodnie z art. 109e ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.) została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji II etapu programu pożyczkowego. Program pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II” będzie polegał na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu warunków dla powstania nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia, poprzez udzielania na warunkach preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenia stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych skierowanych do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws oraz www.bgk.pl.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – może zostać udzielona w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki. Spłata pożyczki jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub producentowi rolnemu, którzy:

  • nie zalegają ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
  • nie zalegają z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych;
  • w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę nie byli karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2015-06-11 14:13
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl