Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Rejestracja w urzędzie


Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy na którego obszarze działania przebywa zwanego dalej "właściwym" powiatowym urzędem pracy.

Wraz z wejściem w życie wybranych przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które nastąpiło 27 maja 2013 roku, pojawiła się również możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

Niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji:

 • dowód osobisty lub inny dokument z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL lub decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego (jeżeli miało to miejsce);
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo);
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową); 
 • jeśli byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące;
 • wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli zgłoszony został do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • decyzja o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych (dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);
 • decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);
 • decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
 • aktualna decyzja o wysokości renty, jeżeli pobierasz rentę rodzinną;
 • decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy (dotyczy osób rejestrujących się po utracie prawa do renty);
 • jeśli pobierałeś świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;
 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym.

Wyżej wymienione dokumenty obowiązują wszystkie osoby rejestrujące się w urzędzie jako bezrobotne, bez względu na cel rejestracji.


UWAGA!

W PRZYPADKU BRAKU WYPEŁNIENIA WYMAGANYCH DRUKÓW LUB BRAKU PODPISU W WYZNACZONYCH MIEJSCACH REJESTRACJA NIE DOJDZIE DO SKUTKU!!!


W PRZYPADKU REJESTRACJI ZA POŚREDNICTWEM  POCZTY TRADYCYJNEJ DATA REJESTRACJI BĘDZIE RÓWNA DACIE WPŁYWU PODPISANYCH DOKUMENTÓW DO URZĘDUKontakt

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście w informacji,
lub telefonicznie 77 482 70 41-43 wewn. 138

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rejestracja osób bezrobotnych [ 5 ]
Oświadczenie - Formularz tak-nie Oświadczenie - Formularz tak-nie 20-03-16 12:55 232.72KB pobierz
Oświadczenie - Rejestracja Oświadczenie - Rejestracja 20-03-16 12:54 326.26KB pobierz
Oświadczenie dot. kontaktów z PUP Oświadczenie dot. kontaktów z PUP 20-03-16 12:55 177.3KB pobierz
Wniosek - zgłoszenie do ubezpieczenia Wniosek - zgłoszenie do ubezpieczenia 20-03-16 12:56 207.5KB pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 20-03-16 12:56 397.52KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2020-04-02 13:47
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl