Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Prace społecznie użyteczne

Co to są prace społecznie użyteczne?

Oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się  pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek gminy można skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, Poz. 921)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów ( przychodów) /Dz. U. Nr 73 poz. 508 z 2006r./
  • Kodeks pracy i Kodeks cywilny.

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście na I piętrze w pokoju nr 15, lub telefonicznie 482-70-41 lub 42 wew. 118

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2016-07-27 08:37
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl