Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie- Koźlu prowadzi nabór
na wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
(nowy druk wniosku do pobrania poniżej)

Umowy o odbycie stażu zawierane są na okres od 3 do 8 miesięcy.
Wymagana deklaracja zatrudnienia po zakończonym stażu
- 3 miesiące na umowę o pracę.

 


Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , zakwalifikowane do profilu pomocy II, w tym zwłaszcza osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:,

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne ( zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy ),
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Co to jest staż?

Oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Co to jest staż dla bezrobotnych ?

Staże oznaczają nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, za zgodą bezrobotnego lub na jego wniosek.

Dlaczego warto odbyć staż ?

Odbycie stażu przyniesie Ci wiele korzyści poczynając już od procesu rekrutacyjnego. Udoskonalisz swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ). Ubiegając się o możliwość odbywania stażu nabierzesz doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Kiedy dostaniesz się już na staż będziesz miał okazję do wykorzystania nabytej w szkole i na studiach wiedzy w praktyce. Nabędziesz nowych umiejętności praktycznych. Twoja wiedza, umiejętności, kreatywność, jakość i rzetelność wykonywanych zadań na stanowisku będą miały znaczenie dla przyszłego pracodawcy przy podejmowaniu przez niego decyzji o przyjęciu Ciebie do pracy. Pozytywna opinia z przebiegu stażu ułatwi Ci wykazanie doświadczenia zawodowego podczas kolejnych rozmów kwalifikacyjnych. Chociaż najważniejszym dla Ciebie powodem ubiegania się o staż powinno być zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, to nie bez znaczenia jest również fakt otrzymywania przez cały okres stażu stypendium.

Kto może otrzymać skierowanie do odbycia stażu ?

Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , zakwalifikowane do profilu pomocy II.

Uwaga:
staż skierowany jest przede wszystkim do osób nie posiadających doświadczenia zawodowego.

O czym warto wiedzieć:

 • staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie,
 • skierowanie bezrobotnego na staż poprzedzone jest kwalifikacją wstępną dokonaną przez pośrednika pracy i akceptacją kandydata ze strony pracodawcy,
 • pracodawca przyjmując bezrobotnego na staż otrzymuje świadczenie pracy, nie ponosząc kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez stażystę pracę,
 • okres stażu wynosi od 3 do 12 miesięcy,
 • bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
 • za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje,
 • pracodawca zobowiązany jest do udzielenia bezrobotnemu odbywającemu staż, na jego wniosek 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium,
 • nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta, natomiast Organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
 • pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
 • bezrobotny otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu wydawane na podstawie opini i sprawozdania z przebiegu stażu.

Bezrobotny odbywający staż w miejscu pracy powinien:

 • przestrzegać ustalonego rozkładu czasu pracy,
 • sumiennie wykonywać zadania objęte programem,
 • przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, a w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, Poz. 1160 z 2009r.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizującego (Dz. U. Nr 136, Poz. 1118 z 2009r.)
 • Kodeks pracy i Kodeks cywilny. 

Kontakt:

Magdalena Kosiewicz - Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście - I piętro pokój nr 10a, lub telefonicznie 482-70-41 wew. 112

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 11 ]
ankieta na zakończenie udziału w projekcie POWER 2017 ankieta na zakończenie udziału w projekcie POWER 2017 17-02-07 14:47 335.59KB pobierz
ankieta na zakończenie udziału w projekcie RPO WO 2017 ankieta na zakończenie udziału w projekcie RPO WO 2017 17-02-07 14:51 326.39KB pobierz
druk listy obecności FP i PFRON 2017 druk listy obecności FP i PFRON 2017 17-02-07 14:49 59KB pobierz
druk listy obecności POWER 2017 druk listy obecności POWER 2017 17-02-07 14:48 105KB pobierz
druk listy obecności RPO WO 2017 druk listy obecności RPO WO 2017 17-02-07 14:54 220KB pobierz
opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2017 opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2017 17-02-07 14:49 92KB pobierz
opinia i sprawozdanie POWER 2017 opinia i sprawozdanie POWER 2017 17-02-07 14:50 86KB pobierz
opinia i sprawozdanie RPO WO 2017 opinia i sprawozdanie RPO WO 2017 17-02-07 14:55 202.5KB pobierz
regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2017 regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2017 17-06-06 10:12 671.74KB pobierz
Wniosek dla pracodawcy o przyznanie premii Wniosek dla pracodawcy o przyznanie premii 17-01-23 12:35 120KB pobierz
wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2018 wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2018 18-01-03 14:55 254.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2018-01-03 14:49
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl