Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO 2014-2020

 


Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa RPO WO 2014 - 2020 - 07 Konkurencyjny rynek pracy

Działanie RPO WO 2014 - 2020 – 07.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Cel Tematyczny
Promowanie trwałej i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia, w tym znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wartość projektu: 5 947 083,80 zł

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP,  w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Liczba uczestników projektu: 746 osób (279K/197M) bezrobotnych, w tym:

 • 114 (67K/47M) osób długotrwale bezrobotnych,
 • 23 (14K/9M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 285 (167K/118M) osób o niskich kwalifikacjach,
 • 96 (56K/40M) osób powyżej 50 roku życia.

Okres realizacji: 01.01.2020 r. - 31.12.2021r.

Rekrutacja: uczestników do Projektu ma charakter otwarty, trwa od 01.01.2020r. do wyczerpania środków. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie spełniające ww. wymagania proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta (sala obsługi - parter).

Etapy rekrutacji:

 • rozmowa wstępna z doradcą klienta;
 • wypełnienie dokumentów aplikacyjnych do projektu (oświadczenia, deklaracja uczestnictwa);
 • aktualizacja/opracowanie IPD;
 • przeprowadzenie pośrednictwa;
 • skierowanie na staż/ podpisanie umowy w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:

 1. Staże – 393 osób (230K/163M)
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 83 osoby
 

Szczegółowych informacji udzielają:

Marta Domasiewicz
Specjalista ds. rozwoju zawodowego

telefon: 77 4827041 wew. 127
pokój: II piętro, pokój nr 21
e-mail:

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach
Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2020-01-28 15:02
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl